77 431 28 15
Ul. Klasztorna 4, 48-325 Ścinawa Mała
Regulamin

Regulamin  Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej


Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1999 r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U. 1977r., nr 56, poz. 357) art. 6a. ust. 5 oraz § 8 Statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dniu ….. września 2014 r.


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd Uczniowski w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawie Małej tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Władzę samorządu stanowi Rada SU.

3. Rada SU jest reprezentantem wszystkich uczniów.

4. Bieżącą działalnością SU kieruje Prezydium SU. 

5. Prezydium składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.

6. Opiekuna SU wybierają uczniowie spośród grona nauczycielskiego. Kadencja opiekuna trwa jeden rok, nie dłużej niż przez dwie kadencje.


§ 2

ZASADY WYBIERANIA WŁADZ

1. Radę SU tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych, wybranych przez uczniów klasy w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim.

2. Datę wyborów w klasie ustala wychowawca (nie może być ona późniejsza niż 15. września każdego roku szkolnego).

3. Uczeń wyznaczony przez wychowawcę zapisuje na tablicy imiona i nazwiska kandydatów do Samorządu Klasowego.

4. Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów (wpisane w kolejności alfabetycznej) przygotowuje  trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana przez uczniów w głosowaniu jawnym.

5. Komisja skrutacyjna rozdaje wszystkim obecnym uczniom po jednej karcie do głosowania informując o zasadach wyborczych.

6. Głos jest ważny, kiedy uczeń zaznaczy nazwisko jednego, dwu lub trzech kandydatów. Głos jest nieważny, gdy nie zaznaczy żadnego kandydata lub więcej niż trzy nazwiska.

7. Po głosowaniu komisja liczy głosy.

8. Za wybranych uważa się trzech uczniów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

9. Jeżeli dwóch lub trzech uczniów uzyskało tę samą liczbę głosów, wychowawca zarządza dodatkowe głosowanie.

10. Przewodniczącym klasy oraz członkiem Rady SU zostaje ten uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego i skarbnikiem klasy zostają kolejni uczniowie z największą liczbą głosów.

11. Przebieg wyborów nadzoruje wychowawca, skład Samorządu Klasowego wpisuje do dziennika klasowego.

12. Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego wybrane zostaje w drodze demokratycznych wyborów.

13. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są w czerwcu.

14. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym i większościowym spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

15. Kadencja wszystkich władz Samorządu Uczniowskiego trwa rok.


§ 3


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1.  Opiekun Samorządu jest wybierany przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

2. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu. 

3. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.

4.  Pośredniczy między uczniami a nauczycielami. 

5. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

6.  Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich na różnych płaszczyznach. 
§ 4

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      1.   Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

      2.   Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

5. Współdziałanie z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum w Ścinawie Małej.

6. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

7. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.


§ 5

PROGRAM DZIAŁANIA

Program działania SU opracowuje co roku, przekazuje go do akceptacji Dyrekcji, a następnie do wiadomości wszystkich uczniów.

W programie działania może uwzględnić zadania służące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

4. Prawo de redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem.

6. Opiniowania, z możliwością dokonywania zmian, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, planu pracy szkoły i wewnątrzszkolnego oceniania.

W tych sprawach Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie.


§ 6

FUNDUSZE

Zasady gromadzenia i wydawania funduszy Samorządu Uczniowskiego:

1. Samorząd może gromadzić własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności.

2. Dysponentami funduszu jest skarbnik – członek Prezydium wraz z opiekunami SU-Klubu Młodego Samorządowca, skarbnik klasy wraz z wychowawcą klasy.

3. Fundusze mogą być tworzone z organizowania imprez dochodowych, środków przekazywanych przez Radę Rodziców lub inne organizacje.


§ 7

DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI

1. Protokoły z obrad Rady oraz Prezydium sporządza sekretarz Prezydium.

2. Przewodniczący SU– członkowie Rady mają obowiązek przekazywania wszystkich planów, terminów zadań na najbliższych godzinach wychowawczych całej społeczności szkolnej.


§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z SU powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

2. Uczniowie występujący w obronie praw ucznia nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniach jawnych (przez wszystkich uczniów w szkole) przeprowadzonych na godzinach wychowawczych.

4. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane po ich zatwierdzeniu przez ogół uczniów w formie aneksów lub jednolitego znowelizowanego tekstu.

Dane adresowe:
Ul. Klasztorna 4,
48-325 Ścinawa Mała
77 431 28 15
zsp-scinawa@wp.pl
Tekst tagi:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treśćią naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo informacje, dotyczące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, który obejmuje Szkołę Podstawową w Ścinawie Małej, przedszkole w Ścinawie Nyskiej oraz przedszkole w Węży. Znajdą tutaj Państwo wiele użytecznych informacji, w tym newsy z życia placówek, osiagniecia uczniów czy dokumenty do pobrania. 

Facebook